Focus op carrièrre, vind alle vacatures op Banenrijklimburg!
Alle focus op carrière?
Vind hier de juiste vacatures!
Vind een nieuwe collega via alle actuele vacatures op Banenrijklimburg!
Samenwerken in een hecht team?
Zoek hier een nieuwe uitdaging!
Vind een matching Zorg vacature op Banenrijklimburg!
Wat is jouw droombaan?

Vind hier de juiste jobs!

Snel zoeken

Disclaimer

Gebruikersvoorwaarden

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze vacaturebank besteden, is het mogelijk dat de informatie die op onze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op onze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in onze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Banenrijklimburg.nl. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op onze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van onze website verkregen is.

Trefwoorden: disclaimer, vacaturebank bezoeker,

Privacyverklaring Banenrijklimburg.nl

Persoonlijke informatie

De bedoeling van deze Verklaring is u te informeren over de manier waarop wij persoonsgegevens die u via deze website verstrekt zullen gebruiken, en is niet van toepassing op gegevens die wij op enige andere wijze verzamelen. Deze Verklaring is gericht op werkzoekenden en werkgevers.

Banenrijklimburg.nl houdt zich aan de wetgeving voor bescherming van persoonsgegevens. Deze wetgeving reguleert de verwerking van gegevens die betrekking hebben op u en geeft u verscheidene rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens.

U kunt onze website gebruiken/bezoeken zonder dat u ons meedeelt wie u bent en zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven. Er bestaat echter de mogelijkheid dat wij voor specifieke doeleinden informatie van u nodig hebben, zoals bijvoorbeeld naam en adres. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. Als u besluit ons of onze zakelijke partners die persoonlijke informatie te verstrekken die zij nodig hebben - om met u te corresponderen bijvoorbeeld - zullen wij u zo mogelijk laten weten op welke manier deze informatie zal worden gebruikt. Wanneer u aangeeft dat die informatie niet mag worden gebruikt als basis voor verder contact, respecteren wij dat.

Wanneer u onze faciliteiten gebruikt om een cv op te stellen om op te nemen in onze database van cv's van werkzoekenden, verstrekt u ons persoonsgegevens die wij zullen gebruiken in overeenstemming met deze Verklaring. Deze CV gegevens zijn inzichtelijk voor werkgevers die toestemming en inloggegevens hebben om de cv database te raadplegen. Wij raden u sterk aan om in uw cv geen gegevens op te nemen betreffende uw (i) raciale of etnische afkomst (ii) politieke opvattingen (iii) filosofische of religieuze opvattingen (iv) lidmaatschap van een vakbond of politieke partij (v) lichamelijke of geestelijke gezondheid (vi) seksuele leven of (vii) begane misdrijven of gerechtelijk procedures. Indien uw cv wél dergelijke gegevens bevat stemt u ermee in dat wij deze gegevens bewaren en gebruiken in overeenstemming met deze Verklaring.

Gegevens plaatsen in openbare gebieden van Banenrijklimburg.nl
Wij maken u erop attent dat indien u persoonsgegevens plaatst in openbare gebieden van Banenrijklimburg.nl, zoals in de doorzoekbare cv-database, deze gegevens verzameld en gebruikt kunnen worden door anderen waarover Banenrijklimburg.nl geen controle heeft. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik dat derden maken van gegevens die u plaatst of anderszins beschikbaar maakt in openbare gebieden van Banenrijklimburg.nl.

Gebruik van uw gegevens door Banenrijklimburg.nl
Wij gebruiken de gegevens die wij op de website verzamelen, zowel persoonsgegevens, demografische, collectieve als technische gegevens, ten behoeve van de uitvoering en het beheer van uw registratie, om te antwoorden op eventuele vragen van u, om de website te bedienen en verbeteren, om een positieve gebruikerservaring te bevorderen en om de producten en diensten te leveren die wij aanbieden aan werkzoekenden en werkgevers. Banenrijklimburg maakt gebruik van 'Google Analytics' om statistische gegevens over haar website op te vragen. Deze applicatie maakt gebruik van van IP adresgegevens en coockies om deze data te kunnen rapporteren.

Indien u hiermee hebt ingestemd toen u zich registreerde bij Banenrijklimburg.nl of later, of voor zover toegestaan op grond van toepasselijk recht, kunnen wij uw contactgegevens gebruiken om u e-mail of andere mededelingen te zenden betreffende updates op de website, zoals nieuwe vacatures op Banenrijklimburg.nl, nieuwsbrief en andere plaatsingen die voor u van belang kunnen zijn. Bovendien hebt u, wanneer u zich registreert voor Mijn Banenrijklimburg, de keuze om extra mededelingen en informatie te ontvangen, inclusief nieuwsbrieven van Banenrijklimburg.nl over onderwerpen die voor u in het bijzonder van belang kunnen zijn. U heeft bij elke nieuwsbrief de mogelijkheid u hiervoor af te melden.

Openbaarmaking van gegevens aan anderen
Wij openbaren geen persoonsgegevens, gecombineerde persoons- en demografische gegevens van u of gegevens over uw gebruik van de website (zoals de gebieden die u bezoekt of de diensten waartoe u toegang verkrijgt) aan derden, behoudens voor zover hieronder bepaald.

1. Wij kunnen dergelijke gegevens aan derden openbaren indien u instemt met deze openbaarmaking. Als u bijvoorbeeld uw cv opzoekbaar maakt, krijgen alle partijen met toegang tot onze doorzoekbare cv-database (of kopieën daarvan) toegang tot die database. U kunt uw cv op elk moment anoniem maken en/of verwijderen uit de database.

2. Wij kunnen dergelijke gegevens openbaren aan bedrijven en personen die wij in dienst hebben om namens ons taken uit te voeren, waaronder bewerkers van gegevens en bedrijven en personen die buiten de Europese Economische Ruimte gevestigd zijn. De taken die namens ons worden uitgevoerd omvatten het hosten van onze webservers, het analyseren van gegevens, het verlenen van assistentie bij marketing, het verwerken van credit card betalingen en het bieden van klantenservice. Deze bedrijven en personen zullen toegang hebben tot uw persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk om hun taken uit te voeren, maar zij mogen deze gegevens niet delen met andere derden of deze gegevens gebruiken voor enig ander doel. Wij behouden de controle en verantwoordelijkheid over alle gegevens die op deze wijze gedeeld worden.

3. Wij kunnen dergelijke gegevens openbaren als wij hiertoe op grond van de wet verplicht worden, of hiertoe door een overheidsinstelling of regelgevende instantie verzocht worden of als wij te goeder trouw menen dat dit noodzakelijk is om: (a) te voldoen aan een wettelijk voorschrift of aan een dagvaarding; (b) de rechten of het eigendom van Banenrijklimburg.nl of haar gelieerde ondernemingen te beschermen; (c) een misdrijf te voorkomen of de staatsveiligheid te beschermen; of (d) de persoonlijke veiligheid van gebruikers of het publiek te beschermen.

4. Wij kunnen dergelijke gegevens openbaren en overdragen aan een derde die het geheel of een belangrijk deel van het bedrijf van Banenrijklimburg.nl verkrijgt, ongeacht of deze verkrijging geschiedt door fusie of aankoop van het geheel of een belangrijk deel van onze activa. Bovendien kan, in geval Banenrijklimburg.nl, vrijwillig of onvrijwillig, in een insolventie- of faillissementsprocedure betrokken raakt, Banenrijklimburg.nl of haar vereffenaar, bewindvoerder of curator deze gegevens verkopen, in licentie geven of anderszins vervreemden in een door de rechter goedgekeurde transactie. Wij zullen u op de hoogte brengen van de verkoop van het geheel of een belangrijk deel van ons bedrijf aan een derde, hetzij per e-mail hetzij door een duidelijk zichtbare kennisgeving op de site van Banenrijklimburg.nl.

CV's
Aangezien Banenrijklimburg.nl een carrièresite is, bieden wij u de mogelijkheid om uw cv in onze database te zetten. Dit kan op twee manieren:
1. U kunt uw cv anoniem in onze database opslaan. Anoniem betekent dat uw CV wel vindbaar is maar dat de werkgever niet kan zien van wie de CV is. De werkgever kan contact met u opnemen en de beslissing is aan u om uw naam en adres vrij te geven. Om een anonieme CV toe te voegen vinkt u “anoniem” aan en verwijdert u alle contactgegevens uit de CV.
2. De tweede mogelijkheid is om de CV te uploaden zonder dat deze anoniem is. Hierbij worden uw contactgegevens vermeld bij de CV.
Wij proberen de toegang tot onze doorzoekbare cv-databases (of kopieën daarvan) te beperken tot betalende werkgevers, recruteerders, werving- en selectie managers, headhunters en personeelsfunctionarissen, en te reserveren voor instellingen voor wetshandhaving en staatsveiligheid, maar wij kunnen niet garanderen dat andere partijen geen toegang zullen krijgen tot deze database.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik dat gemaakt wordt van cv's door derden die toegang krijgen tot deze cv's terwijl zij zich in onze doorzoekbare database bevinden. U kunt op elk moment uw cv uit onze doorzoekbare database verwijderen; de stappen die u hiervoor moet uitvoeren staan hieronder beschreven. Het blijft echter mogelijk dat werkgevers, recruteerders en anderen die betaald hebben voor toegang tot die database of om een kopie van die database te verkrijgen, en partijen die op een andere wijze toegang hebben verkregen tot de database, een kopie van uw cv in hun eigen bestanden of databases bewaard hebben. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het bewaren, het gebruik of de privacy van cv's of profielen in deze gevallen.

Wanneer u bij ons gegevens van een referentie opgeeft is het uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat deze persoon weet dat u zijn/haar gegevens hebt doorgezonden en schriftelijk aan u toestemming heeft gegeven om dit te doen.

Het updaten of verwijderen van uw gegevens
U kunt op elk moment uw Mijn Banenrijklimburg account profielgegevens of cv bekijken, corrigeren, updaten of wijzigen. Daarvoor hoeft u alleen maar in te loggen op uw Mijn Banenrijklimburg account, naar uw accountprofiel of cv te gaan, uw accountgegevens of cv te bekijken en, als u dit wenst, te bewerken met de aangeboden keuzes. U kunt via dezelfde methode ook uw cv verwijderen.
Wanneer u uw Mijn Banenrijklimburg account profielgegevens op enig moment wilt verwijderen, dan kan dit door in te loggen in Mijn Banenrijklimburg en uw instellingen aan te passen. U zult een e-mail ontvangen ter bevestiging dat uw gegevens verwijderd zijn

Wanneer u uw instemming met onze privacyverklaring wilt intrekken, neem dan contact op met ons op info@banenrijklimburg.nl. Wij maken u er wel op attent dat wanneer u uw instemming intrekt, u de betreffende diensten misschien niet meer zult kunnen gebruiken en uw Mijn Banenrijklimburg account profielgegevens zullen worden verwijderd.

Wanneer u ervoor gekozen had om nieuwsbrieven, commerciële e-mails of andere mededelingen van Banenrijklimburg.nl of derden te ontvangen toen u zich registreerde bij Mijn Banenrijklimburg, maar later van gedachten verandert, kunt u zich uitschrijven door uw Accountprofiel aan te passen zoals hierboven beschreven. Wanneer u er eerder voor gekozen had om zulke mededelingen niet te ontvangen kunt u zich later alsnog hiervoor opgeven door uw Accountprofiel aan te passen.
Aangezien wij van mening zijn dat uw carrière een levenslang proces is bewaren wij alle gegevens die wij over u verzamelen om uw herhaalde gebruik bij ons efficiënter, praktischer en relevanter te maken tot het moment waarop u uw persoonsgegevens wijzigt of verwijdert zoals hierboven uiteengezet. Als u een werkzoekende bent en gedurende 12 maanden niet uw CV gegevens heeft geüpdate wordt uw CV automatisch van de website verwijderd.

Natuurlijk kunt u uw Mijn Banenrijklimburg account profiel en cv op elk moment corrigeren of updaten. U kunt ook op elk moment uw cv verwijderen uit onze online database of uw Mijn Banenrijklimburg account sluiten.

Veiligheid
Banenrijklimburg.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onverhoeds verlies en onbevoegde toegang, gebruik, wijziging of openbaarmaking. In het bijzonder zijn alle account- en wachtwoord-gegevens versleuteld (dwz. gescrambled tussen uw computer en de servers van Banenrijklimburg), en al het verkeer dat intern binnen het Banenrijklimburg-netwerk plaatsvindt - zoals informatie over facturering en interne toegang tot onze database - is eveneens versleuteld. Niettegenstaande deze maatregelen blijft het internet een open systeem, en wij kunnen niet garanderen dat onbevoegde derden er nooit in zullen slagen om deze maatregelen te omzeilen of uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doelen te gebruiken. U dient zich ervan bewust te zijn dat indien u een cv invult op uw huidige arbeidsplaats, het mogelijk is dat uw huidige werkgever hierbij meekijkt.

Kinderen
Banenrijklimburg.nl is niet bedoeld voor kinderen onder de zestien jaar. Wij verzamelen niet bewust persoonsgegevens van kinderen onder de zestien jaar.

Juridische informatie en contactgegevens
Indien u op enig moment vragen of zorgen hebt over deze Privacyverklaring of meent dat wij ons niet aan deze Privacyverklaring gehouden hebben, aarzel dan niet ons te e-mailen naar info@Banenrijklimburg.nl of contact op te nemen met Banenrijklimburg B.V. Weert 78, Meerssen. Wij zullen ons in redelijkheid inspannen om uw vraag snel te beantwoorden of uw probleem op te lossen.

Beveiliging en kwaliteit van de informatie
Onze bedoeling is de kwaliteit en integriteit van de persoonlijke informatie te bewaken. Aanvragen van gebruikers voor het aanpassen of verwijderen van persoonlijke informatie zullen zo snel mogelijk worden behandeld.

Links naar andere sites
In onze website kunnen links zijn opgenomen naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites of voor de privacybescherming op die websites.
Wij raden u aan om het privacybeleid van die andere websites te lezen, zodat u inzicht krijgt in hoe zij informatie die op u betrekking heeft verzamelen, gebruiken en delen. Deze Privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de gegevens die wij op deze website verzamelen en is niet van toepassing op gegevens die wij op enige andere wijze verzamelen.

Banenrijklimburg.nl behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen.
Vind hier alle recente vacatures van Mercedes-Benz Customer Assistance Center Maastricht
Vind hier de meest recente vacatures van de Aldi!
CBS als werkgever? Vind hier alle vacatures.
Made of energy. Connected @ heart!
Werken bij Janssen Kerres Automotive in Limburg en Brabant? Vind hier alle vacatures
Vind hier alle vacatures van Arcus college!
Spring achterop en ondersteun onze ouderen in hun dagelijkse zorg!
Wil jij ook SPIE’er worden? Bekijk hier alle vacatures.
Vind hier alle vacatures van Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken!
Meer over Timing! Bekijk hier de actuele vacatures.
Werken bij Gemeente Sittard-Geleen? Vind hier alle actuele vacatures.
Wil jij het beste naar boven halen in jezelf en anderen? Vind hier vacatures bij Adelante in Limburg