Focus op carrièrre, vind alle vacatures op Banenrijklimburg!
Alle focus op carrière?
Vind hier de juiste vacatures!
Vind een nieuwe collega via alle actuele vacatures op Banenrijklimburg!
Samenwerken in een hecht team?
Zoek hier een nieuwe uitdaging!
Vind een matching Zorg vacature op Banenrijklimburg!
Wat is jouw droombaan?

Vind hier de juiste jobs!

All eyes on vacatures op Banenrijklimburg!
Op zoek naar een collega met ambitie?
Vind hier de juiste vacatures!
Snel zoeken

Leden rekenkamercommissie

Functieomschrijving

Doelstelling en taken rekenkamercommissie


Van de rekenkamercommissie wordt verwacht dat zij minstens drie onderzoeken per jaar verzorgt. De onderzoeken hebben als achterliggend doel het publiek verantwoording afleggen over het gevoerde bestuur. Voor raad, college en ambtelijke organisatie hebben de rapporten een leereffect. De rekenkamercommissie heeft een eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheid in het bepalen van de onderzoeksobjecten. In de gemeente Sittard-Geleen worden de onderzoeksprogramma’s van de raad, het college en de gemeentelijke accountant op elkaar afgestemd in de commissie begroting en verantwoording. Het is wenselijk dat de rekenkamercommissie aan dit afstemmingsoverleg deelneemt.

De rekenkamercommissie verstrekt onderzoeksopdrachten, begeleidt de externe onderzoekers, formuleert conclusies en aanbevelingen en verzorgt een voorstel aan de gemeenteraad. Het uitvoeren van onderzoeken door de leden van de rekenkamer zelf vindt de gemeenteraad minder gewenst. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijke secretaris.

De rekenkamercommissie is een commissie van de gemeenteraad ingesteld op grond van artikel 81oa Gemeentewet. De commissie functioneert verder als onafhankelijk orgaan. De leden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het functioneren van de commissie.

De auditcommissie, na 1 april 2018 de commissie begroting en verantwoording, verzorgt de werving van leden van de rekenkamercommisie en draagt kandidaten voor benoeming aan de gemeenteraad voor.

Competenties

Van de rekenkamerleden wordt verwacht:

 • betrokkenheid bij de stad
 • affiniteit met het decentraal openbaar bestuur
 • vermogen om snel te schakelen
 • de drie leden hebben tezamen deskundigheid op de volgende terreinen:
  - besturen- en managen van overheids- of nonprofit-organisaties
  - besturen – en managen van bedrijven
  - adviseren op bestuurs- en directieniveau met name op het gebied van beleidseffectiviteitsonderzoeken
  - affiniteit met beleidsevaluaties
 • academisch werk- en denkniveau

U bent geen college-, raads-, burgercommissielid of ambtenaar van de gemeente Sittard-Geleen en vervult verder geen functie die naar het oordeel van de raad een onafhankelijke oordeelsvorming ten aanzien van de gemeente Sittard-Geleen en de door de gemeente gesubsidieerde instellingen in de weg staat.

Verder geldt voor de voorzitter:

 • het voorbereiden en voorzitten van de vergaderingen
 • verantwoordelijk zijn voor de aansturing van de ambtelijk secretaris en eindverantwoordelijke voor de aansturing van externe onderzoekers
 • budgetverantwoordelijkheid
 • het vermogen om mensen te binden en de rekenkamercommissie extern te representeren
 • het deelnemen aan de vergaderingen van de commissie begroting en verantwoording van de gemeenteraad.

Vergoeding

Per vergadering wordt een presentiegeld toegekend van bruto € 134,=.
Benoemingstermijn
U wordt benoemd voor de periode tot 1 april 2022 met de mogelijkheid van herbenoeming voor één raadsperiode.

De procedure

Nadere inlichtingen kunt u inwinnen bij de heer drs. W. Voorter, secretaris rekenkamercommissie, telefoonnummer 06 – 37 447 489. Uw reactie met motivatie en curriculum is t/m 25 maart 2018 welkom en kunt u richten aan de voorzitter van de auditcommissie, de heer R. Vernhout, via de button "solliciteren".

Locatie

Sittard

Opdrachtgever

Gemeente Sittard-Geleen

Publicatiedatum

19.03.2018